Giảng viên cơ hữu

GV. NGÔ THANH HÙNG

VH- thầy Hùng

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Ngô Thanh Hùng
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: hung.nt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL; Phân tích thiết kế HTTT, v.v.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Phát triển hệ thống thông tin; Dữ liệu lớn và mạng xã hội. 

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin 
Ngành/ chuyên ngành: 
Phân tích hệ thống, điều khiển và xử lý thông tin 
Năm tốt nghiệp: 2009
Nơi đào tạo: ĐH kĩ thuật quốc gia vùng sông Đông, LB Nga

Kỹ sư Công nghệ phần mềm
Ngành/ Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
Năm tốt nghiệp: 2005
Nơi đào tạo: 
ĐH kĩ thuật quốc gia vùng sông Đông, LB Nga.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Hung, N. T., Viet, H. T., Truong, L. N., & Zghoul, M. B. Y. (2019, November). Identifying Minimum Set of Persons that Influenced by a Promotion Campaign (2019). In International Conference on Future Data and Security Engineering (pp. 631-639). Springer, Cham.

Nguyen, T. T., Nguyen, Q., & Hung, N. T. (2019, November). Mining Incrementally Closed Itemsets over Data Stream with the Technique of Batch-Update (2019). The 6th International Conference on Future Data and Security Engineering (pp. 68-84). Springer, Cham.

Phạm Hữu Mão, Ngô Thanh Hùng (2019). A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships (2019). Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR).

Hung, N. T., & Viet, H. T. (2017, November). Identifying key player using sum of influence probabilities in a social network. The 4th International Conference on Future Data and Security Engineering (pp. 444-452). Springer, Cham

Nguyễn Duy Tân, Ngô Thanh Hùng (2017). Xây dựng module xử lý truy vấn phân tán trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR).

Long, H. T., Anh, T. P., & Hung, N. T. (2017). A method for finding document containning reactionary viewpoints. International Research Journal of Engineering and Technology (Volume 4, Issue 8, pp. 6-10).

Nguyễn Hồ Duy Tri, Thanh Hùng (2016). Mô hình phân tán cho thuật giải xác định đỉnh có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đồ thị mạng xã hội. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 9 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR).

Nguyễn Hồ Duy Trí, Nguyễn Trung Quân, Thanh Hùng (2016). Xây dựng mô hình phân tán cho phân lớp khối lượng lớn văn bản theo chủ đề. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 9 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR).

Le, T., Tran, B. Q., My, H. D. T., & Ngo, T. H. (2015). Evaluating Online Payment Transaction Reliability using Rules Set Technique and Graph Model. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume 2, Issue 9 December 2015.

Nguyen, T. H., Tran, V. P., Ngo, T. H., Tran, T. T., & Le, D. T. L. (2013). Visualization of epidemic data. HealthGIS – Mapping, Monitoring and Managing Health. In Proceedings of 5th International Conference on healthGIS 2013, Bangkok, Thailand 21-23 August 2013.

Nguyen, H. T., Ngo, H. T., Nguyen, X. V., Nguyen, D. N., & Tran, P. V. (2013). An approach to Representing Movement Data. International Journal of Information and Electronics Engineering, 3(3), 283-287.

St. Petersburg, Russia Ngo, T. H. (2008). New Objective Function for Vertical Partitioning in Database System. Proceedings of the Spring Young Researchers’ Colloquium on Database and Information Systems, 2008. New objective function for vertical partitioning in database system. Proceedings of the SYRCODIS.

Back to top button
preloader image