Giảng viên cơ hữu

GV. LÂM THỊ THU HIỀN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Lâm Thị Thu Hiền
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hien.ltt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế – Xã hội 

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế 
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế                     
Năm tốt nghiệp: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 1983
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 
Việt Nam                                 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Đẩy mạnh cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh (2015). Tham luận hội thảo khoa học Vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – Bước đột phá đổi mới tại trường Đại học Ngân hàng TP. HCM trên bước đường hội nhập quốc tế (2015).  Tham luận hội thảo khoa học CITA 2015 Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực.

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu mới của sinh viên Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (2015). Tham luận hội thảo khoa học Giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đối với sinh viên Trường ĐHNH

Improve the Education Human Resources of Information Technology to Serve Enterprises More Effectively in Vietnam (2015). Tham luận hội thảo khoa học quốc tế Innovation in Soes in the Digital Age

Đổi mới quản trị trường đại học ở Việt Nam theo hướng tự chủ nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (2020). Tham luận hội thảo khoa học Cấp tỉnh năm 2020 “Mô hình quản trị đại học ở Trường Đại học Tiền Giang đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng tự chủ đại học lần thứ I”

Phát huy nguồn lực văn hóa – sức mạnh mềm của Thành phố Hồ Chí Minh (2021). Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang.

Back to top button
preloader image