Giảng viên cơ hữu

GV. HỨA THỊ BẠCH YẾN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Hứa Thị Bạch Yến
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: yen.htb@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị kinh doanh.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp           
Năm tốt nghiệp: 2013
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Thương mại quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2007
Nơi đào tạo: 
Trường Đại Học Văn Lang, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE (2017). Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương số 507-Tháng 12/2017 (Tr.34- 36) (ISSN 0868-3808).

Tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) (2018). Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương số 514-Tháng 04/2018 (Tr.50- 52) (ISSN 0868-3808).

Vu Minh Hieu, Hua Thi Bach Yen (2019). Analysing economic contribution of tourism: insights from selected Southeast Asian countries. Management, Volume 23, issue 2, date 21/12/2019 (223- 237) https://doi.org/10.2478/manment_2019-0028.

 

Back to top button
preloader image