Giảng viên cơ hữu

GV. ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Đoàn Đặng Phi Hùng
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hung.ddp@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế, quản trị.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh     
Năm tốt nghiệp: 2019
Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam.

Cử nhân Kinh tế 
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng 
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Hieu, V. M., Tai, T. D. & Hung, D. D P. (2021). Examining the Impact of Sustainable Energy on the Economy: Panel Evidence from ASEAN. International Journal of Management and Sustainability, Volume 10(1), 22-32, doi: 10.18488/journal.11.2021.101.22.32.

Diep, L. T N., Hung, D. D P. (2020). A Study on students’ Mindset based on Academics Due to COVID 19. Journal of International Business and Management Studies, 1(2).

Hieu, V. M., Xuyen, N. T M. & Hung, D. D P. (2020). Factors influencing to the university choice of high-schools pupils – an empirical study of Lam Dong province, Vietnam. Journal of Critical Reviews, 7(8), 1656-1665.

Tai, T. D. & Hung, D. D P. (2019). Những yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về hoạt động công tác sinh viên trường Đại học học Văn Lang. Kỷ yếu hộ thảo khoa học quốc gia, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế. ISBN:978-604-974-276-7.

Back to top button
preloader image