Giảng viên cơ hữu

GV. ĐỖ THÀNH LƯU

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Đỗ Thành Lưu
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: luu.dt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng; Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng; Sản xuất thông minh.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp 
Ngành/ Chuyên ngành: Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
Năm tốt nghiệp: 2001
Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan.

Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất 
Ngành/ Chuyên ngành: Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất 

Năm tốt nghiệp: 1996
Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan.

Cử nhân Kỹ sư Cơ khí
Ngành/ Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí
Năm tốt nghiệp: 1987
Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Do, T. L. ; Pham, T., 2021, “Analyzing the factors affecting to the intension to use traditional medicine”, AIP Conference Proceedings (Q4) 2406, 030012, https://doi.org/10.1063/5.0066623.

D.T.Luu, N.T.T.Hang, B.T.C.Loan, 2018, “Mô hình đồng bộ bốn bên để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt trong kỷ nguyên CPTPP” (“A four-side syncronized model for improving competitive ability of Vietnam products in the CPTPP era”, Hội nghị Khoa học Kinh tế Trẻ Năm 2018 (Giải Ba), NXB Khoa học và Kỹ thuật, số ISBN : 978-604-67-1193-3.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thành Lưu, Bùi Thị Cẩm Loan, 2017. “Các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng may mặc Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG TPHCM (số ISSN: 1859-0128), tập 20, số Q4-2017.

Do Thanh Luu; Ho Trung Thao; Duong Kim Thanh, 2015. “Sustainable supply chain management: a review on applications”, The International Conference on Business 2015 : Corporate social responsibility & sustainable business development, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, số ISBN: 978-604-73-3756-9.

Do Thanh Luu, 2011. “Applications of Quality Function Deployment for curriculum design and redesign: Review and analysis”. Proceedings of the International Conference on Innovation in Teaching, Research and Management in Higher Education, British Councel, Ho Chi Minh City.

Do Thanh Luu; Erik L. J. Bohez; Anulark Techanitisawad, 2002. ”A hybrid genetic algorithm for the batch sequencing problem on identical parallel machines”. Production Planning & Control (Q1, Impact Score (2020): 6.79), Volume 13, Issue 3, Publisher: Taylor and Francis Ltd, https://doi.org/10.1080/09537280110065517, Citation: đến 27/11/2021 được trích dẫn bởi 9 bài báo quốc tế.

Luu, D. T.; Bohez, E. L. J.; Naber, A., 2000,  “Effects of Promised Due-Date on Schedule Cost in the Make-To-Order Environment”, Proceedings of the Special International Conference on Production Research, Thailand, 2000.

Back to top button
preloader image