Giảng viên cơ hữu

GV. ĐẶNG THANH LIÊM

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Đặng Thanh Liêm
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: liem.dang@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế – Chiến lược địa phương

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Kinh tế     
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế               
Năm tốt nghiệp:
Nơi đào tạo:

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư
Năm tốt nghiệp
Nơi đào tạo:

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Tạp chí

Doan Thi My Hanh – Ma Bich Tien – Dang Thanh Liem, Investing In the Mekong River Delta of Vietnam – The Opportunity for Small and Medium Enterparises of Korea, Macrothink Institute – Business and Economic Research – 2018, Vol 8, No.3 – August 31, 2018

Đặng Thanh Liêm và Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Ý định chọn hoạt động trong kỳ nghỉ ở Bến Tre của khách du lịch nông thôn. Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ – Số 3, 3/2018

Đặng Thanh Liêm và Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Hình ảnh điểm đến du lịch xanh của Bến Tre. Tạp chí Khoa Học Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh – Số 5/2018

Đặng Thanh Liêm, Nghiên cứu xây dựng Marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Bến Tre, Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ – Số 8, 7/2017

Đặng Thanh Liêm – Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế du lịch Bến Tre qua ma trận SWOT. Tạp chí Công Thương – Số 10, 5/2015

Hội thảo

Tô Thị Kim Hồng và Đặng Thanh Liêm, Nâng cao chất lượng đào tạo hướng dẫn du lịch quốc tế của Việt Nam hướng đến tiêu chuẩn ASEAN – Kỷ yếu hội thảo khoa hoc “Lý luận và thực tiễn phát triển thị trường lao động ở Việt Nam đến năm 2030 trong xu thế chuyển đổi số quốc gia”, Đại học Kinh tế Luật và Bộ LĐTBXH – Cục việc làm,10/2020

Đặng Thanh Liêm và Lê Thị Kiều Anh, Dự báo tình hình hoạt động và xu hướng phát triển của ngành chế biến lương thực thực phẩm ở TP.HCM trong giai đoạn 2020 – 2025 (định hướng 2030) – Kỷ yếu hội thảo khoa hoc “Phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của TP.HCM đến năm 2030: Thực trạng và triển vọng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Đại học Quốc Gia TP.HCM – Khu công nghệ phần mềm, 10/2020

Back to top button
preloader image