Công tác sinh viên & Thư ký

TRẦN THỊ HOÀI LINH

Thư ký khoa

Học hàm/ học vị; Cử nhân

Email: linh.tth@vlu.edu.vn

HOÀNG THỊ NGỌC QUỲNH

Trợ lý CTSV

Học hàm/ học vị; Cử nhân

Email: quynh.htn@vlu.edu.vn

ĐINH VĂN TRỌNG

Trợ lý CTSV

Học hàm/ học vị; Cử nhân

Email: trong.dv@vlu.edu.vn

Back to top button