Chào mừng đến với
Bộ môn Quản trị V
ận hành

Nhân sự bộ môn Quản trị vận hành gồm có 11 thành viên. Bộ môn đảm trách giảng dạy các học phần: Quản trị vận hành; Quản trị chuỗi cung ứng; Quản lý quy trình doanh nghiệp; Phân tích kinh doanh,v.v.

Giảng viên bộ môn Quản trị Vận hành

VH- Đỗ Thành Lưu

ĐỖ THÀNH LƯU

Trưởng bộ môn

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: luu.dt@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

BÙI TUYẾT ANH

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: anh.bt@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

PHẠM NGỌC BẢO DUY

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: duy.pnb@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

PHẠM THANH HẢI

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: hai.pt@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hien.tnt@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

NGUYỄN THANH HÙNG

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: 

Bộ mônQuản trị Vận hành

LÊ THỊ THANH HUYỀN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: huong.nl@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

TRƯƠNG ÁI NHI

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: 

Bộ mônQuản trị Vận hành

VŨ XUÂN TƯỜNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: tuong.vx@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: yen.htb@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Vận hành

Back to top button