QUẢN TRỊ VẬN HÀNH

ĐỖ THÀNH LƯU

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản lý và kỹ thuật công nghiệp
📩 Email: luu.dt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

PHẠM THANH HẢI

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản lý
📩 Email: hai.pt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

NGÔ THANH HÙNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Hệ thống thông tin
📩 Email: hung.nt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL; Phân tích thiết kế HTTT, v.v.
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Doanh Thương Mại, Thạc sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp
📩 Email: yen.htb@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

NGUYỄN ĐĂNG ĐỆ

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính tiền tệ ngân sách; Thạc sĩ:Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.
📩 Email: nguyendd88@yahoo.com
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: CN. Khoa học máy tính, Kỹ sư phần mềm. ThS. Quản lý sản xuất
📩 Email: hien.tnt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: GV Tập sự
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

LÊ THỊ THANH HUYỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính
📩 Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, Kỹ năng quản trị, Quản lý dịch vụ
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

NGUYỄN THỊ THANH THẮM

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Toán tài chính, kinh doanh quốc tế
📩 Email: tham.ntt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng kĩ năng quản trị, quản trị học, anh văn chuyên ngành quản trị
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

VŨ XUÂN TƯỜNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kỹ sư Thủy Sản, ThS QTKD
📩 Email: tuong.vx@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng, Quản trị sự thay đổi, Quản trị nguồn nhân lực
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành
Back to top button
preloader image