Bộ môn quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

ĐỖ THÀNH LƯU

Trưởng bộ môn
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: luu.dt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản lý và kỹ thuật công nghiệp
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.

NGÔ THANH HÙNG

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: hung.nt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Hệ thống thông tin
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL; Phân tích thiết kế HTTT, v.v.

PHẠM THANH HẢI

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: hai.pt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản lý
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị vận hành

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa
Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: yen.htb@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Doanh Thương Mại, Thạc sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ

VŨ XUÂN TƯỜNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: tuong.vx@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kỹ sư Thủy Sản, ThS QTKD
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng, Quản trị sự thay đổi, Quản trị nguồn nhân lực

LÊ THỊ THANH HUYỀN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị tài chính, Kỹ năng quản trị, Quản lý dịch vụ

NGUYỄN ĐĂNG ĐỆ

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: nguyendd88@yahoo.com
Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính tiền tệ ngân sách; Thạc sĩ:Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro

NGUYỄN THỊ THANH THẮM

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: tham.ntt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Toán tài chính, kinh doanh quốc tế
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng kĩ năng quản trị, quản trị học, anh văn chuyên ngành quản trị

TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hien.tnt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: CN. Khoa học máy tính, Kỹ sư phần mềm. ThS. Quản lý sản xuất
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: GV Tập sự
Back to top button