Chào mừng đến với
Bộ môn Quản trị tổng hợp

Nhân sự bộ môn Quản trị tổng hợp gồm có 11 thành viên. Bộ môn đảm trách giảng dạy các học phần: Quản trị học; Quản trị chiến lược; Hành vi tổ chức,v.v.

Giảng viên bộ môn Quản trị tổng hợp

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: huy.nv@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị tổng hợp

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: anh.dtn@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

PHAN DUY HIỆP

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hiep.pd@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: mai.nq@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị

NGUYỄN NHƯ NGỌC

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN ĐOÀN VIỆT PHƯƠNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: phuong.ndv@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

ĐOÀN HOÀNG QUÂN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: quan.dh@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: quyen.htn@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

LÊ THU TRANG

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: trang.leth@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: trang.ntt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

TRẦN THANH TOÀN

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: toan.tt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

PHẠM THIÊN VŨ

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: vu.pt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

TRẦN THỊ ÁI VY

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: vy.tta@vlu.edu.vn

Bộ môn: Quản trị tổng hợp

Back to top button