Bộ môn quản trị nguồn nhân lực

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: hieu.vm@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kinh tế và quản lý
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Kinh tế học quản lý…

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: tai.td@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị
Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị Chiến lược; Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Trách nhiệm XHDN & Đạo đức kinh doanh; Các môn chuyên ngành thuộc BM.QTNNL phụ trách.

LÂM MINH TRUNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: trung.lm@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin, Thạc sĩ & NCS Quản trị kinh doanh.
Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Giảng dạy: Hành vi tổ chức,Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ Lao động, Quản trị hành chính văn phòng, Cố vấn & huấn luyện, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản lý hiệu quả công việc và chế độ phúc lợi, Quản lý đào tạo & phát triển nghề nghiệp

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: anh.nhv@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh,Sau đại học: Kế toán
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ.

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính - Ngân hàng, Sau đại học: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hung.ddp@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
Giảng dạy: : Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hanh.nth@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện.

NGUYỄN HỒNG MAI

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: mai.nh@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị nguồn lực
Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Anh văn chuyên ngành Quản trị.
Back to top button