QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị
📩 Email: tai.td@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị Chiến lược; Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Trách nhiệm XHDN & Đạo đức kinh doanh; Các môn chuyên ngành thuộc BM.QTNNL phụ trách.
📑 Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh tế và quản lý
📩 Email: hieu.vm@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Kinh tế học quản lý…
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kế toán
📩 Email: anh.nhv@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ.
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: hanh.nth@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện.
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
📩 Email: hung.ddp@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: : Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng
📑 Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN HỒNG MAI

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: mai.nh@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Anh văn chuyên ngành Quản trị.
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn lực

LÂM MINH TRUNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin, Thạc sĩ & NCS Quản trị kinh doanh.
📩 Email: trung.lm@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức,Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ Lao động, Quản trị hành chính văn phòng, Cố vấn & huấn luyện, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản lý hiệu quả công việc và chế độ phúc lợi, Quản lý đào tạo & phát triển nghề nghiệp
📑 Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Back to top button
preloader image