KINH TẾ

TRẦN THỊ BÍCH DUNG

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân ngành Vật giá; Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển
📩 Email: dung.ttb@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế học. Cao học: Quản trị kinh doanh
📩 Email: anh.ndt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế đối ngoại; Cao học: Kinh tế phát triển
📩 Email: cuong.tqk@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tễ vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế học
📩 Email: giang.pth@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

LÂM THỊ THU HIỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh tế
📩 Email: hien.ltt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Bộ môn Kinh tế

ĐẶNG THANH LIÊM

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: ĐH : Kinh tế kế hoạch và đầu tư - Tiến sỹ: Kinh tế
📩 Email: liem.dang@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế vĩ mô
📑 Bộ môn: Kinh tế

TRƯƠNG THỊ NGÂN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: ĐH: Kinh tế học. Thạc sĩ: Tài Chính
📩 Email: ngan.tt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng
📩 Email: phuong.pty@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế học đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
📑 Bộ môn: Kinh tế
Back to top button
preloader image