Bộ môn kinh tế

TRẦN THỊ BÍCH DUNG

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn
Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: dung.ttb@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân ngành Vật giá; Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương

ĐẶNG THANH LIÊM

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: liem.dang@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: ĐH : Kinh tế kế hoạch và đầu tư - Tiến sỹ: Kinh tế
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế vĩ mô

LÂM THỊ THU HIỀN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hien.ltt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương

TRƯƠNG THỊ NGÂN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: ngan.tt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: ĐH: Kinh tế học. Thạc sĩ: Tài Chính
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương

TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: cuong.tqk@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế đối ngoại; Cao học: Kinh tế phát triển
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tễ vĩ mô, Kinh tế học đại cương

PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: phuong.pty@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính kế toán
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế học đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: anh.ndt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế học. Cao học: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học đại cương

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: giang.pth@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế học
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
Back to top button