Chào mừng đến với
Bộ môn Kinh tế

Nhân sự bộ môn Kinh Tế gồm có 9 thành viên. Bộ môn đảm trách giảng dạy các học phần: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học đại cương,v.v.

Giảng viên bộ môn Kinh tế

TRẦN THỊ BÍCH DUNG

Phó trưởng bộ môn – Phụ trách bộ môn

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: dung.ttb@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: anh.ndt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: cuong.tqk@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: giang.pth@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

LÂM THỊ THU HIỀN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hien.ltt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

ĐẶNG THANH LIÊM

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: liem.dt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

TRƯƠNG THỊ NGÂN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: ngan.tt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: phuong.pty@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

LƯƠNG DUY QUANG

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: quang.ld@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

ĐÀO THẢO UYÊN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: uyen.dt@vlu.edu.vn

Bộ môn: Kinh tế

Back to top button